POLSKA LAB

laboratorium medialno-obywatelskie

Polska Lab to miejskie laboratorium medialno-obywatelskie, które Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” i Fundacja Evens uruchamia w dwóch średnich miastach w Polsce.

Łączymy potencjał lokalnych organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą, miejskich aktywistów i ekspertów z dziedziny nowych mediów i nowych technologii. Wszystko po to, by zwiększać obywatelską świadomość, i wzmacniać wpływ młodych mieszkańców na przestrzeń, w której żyją.

ikonki4


CO SIĘ WYDARZY?

2016-2017

Jesienią 2016 roku, w ramach pierwszego otwartego naboru wybierzemy organizację lub instytucję ze średniego miasta. Proces ten powtórzymy wiosną 2017, kiedy wyłonimy drugą organizacją lub instytucję ze średniego miasta.

Obie one stworzą przy naszym wsparciu lokalne partnerstwa, składające się z miejskich organizacji obywatelskich oraz ekspertów z dziedziny nowych mediów i/lub nowych technologii.

Przy naszym wsparciu zorganizują one tygodniowe Laboratoria Medialno-obywatelskie (jedno miasto w edycji zimowej, jedno – w letniej), których głównymi uczestnikami będzie lokalna młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Wspólnie będziemy pracować nad wybranym problemem/wyzwaniem/zagadnieniem społecznym, ważnym dla lokalnego środowiska organizacji/instytucji, młodzieży i lokalnych partnerów.

W ramach Laboratorium Medialno-obywatelskiego młodzież i organizacja lub instytucja wypracują trwałe, innowacyjne rozwiązania, które na stałe wprowadzą w życie, przyczyniając się do zmiany w swoim mieście. Rozwiązanie to będzie wykorzystywało nowe media i technologie, które są naturalnymi narzędziami dla młodych ludzi.


DLACZEGO RUCHY MIEJSKIE I OBYWATELSKIE?

społeczna wrażliwość

W Polsce coraz silniej działają oddolne, pozarządowe ruchy i inicjatywy obywatelskie. Naciskają na władze, walczą o przyjazną mieszkańcom przestrzeń, alarmują o nieprawidłowościach, troszczą się o dobra wspólne.

Szkoła jednak nie wzmacnia tych postaw. We współczesnym systemie edukacji brakuje czasu na rozwijanie społecznej wrażliwości wśród młodzieży, szkoła skupia się na zupełnie innych celach. Szansą na zmianę są właśnie tego rodzaju projekty z zakresu edukacji nieformalnej.

Polska Lab doprowadzi do spotkania dwóch grup: miejskich aktywistów i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, oraz wesprze proces ich synergii, wspólnego projektowania i wdrażania zmiany w ich lokalnej społeczności.

DLACZEGO NOWE MEDIA I NOWE TECHNOLOGIE?

innowacyjne rozwiązania

Mądrze używane, dogłębnie poznane narzędzia nowych mediów i nowych technologii mogą inicjować i wzmacniać zmianę społeczną. Polska Lab kładzie nacisk na świadome, krytyczne i kreatywne korzystanie z nich, przy jednoczesnej refleksji nad potrzebami i wyzwaniami “świata w realu”. Tym wyzwaniem jest dla nas wydobycie potencjału, jaki tkwi w średnich miastach. Chcemy pokazać i wzmocnić zachodzące w nich procesy i ludzi, którzy pracują na rzecz lokalnych społeczności.

DLACZEGO ŚREDNIE MIASTA?

między wsią a aglomeracją

Miasto to według najbardziej rospowszechnionych definicji miejsce, którego przeciętny mieszkaniec zajmuje się głównie przemysłem i usługami, prowadzi „miejski styl życia”; miejsce charakteryzujące się większym zagęszczeniem ludzi, co sprzyja ilości i różnorodności kontaktów międzyludzkich.

Według statystyk w Polsce takich miejsc jest ok. 900. Miasteczka, małe miasta i ogromne aglomeracje. W Polsce Lab skupimy się na średnich miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 150 tys. mieszkańców, ale jest większa niż 20 tys.

Czym właściwie jest średnie miasto? To miasto “takie sobie”, „takie sobie”, „ani duże ani małe” i pozostające na marginesie ważnych dyskusji i procesów rozwojowych, wyjęte poza obszar zainteresowań i działań wewnętrznych i zewnętrznych bodźców do rozwoju*. Inicjatywy pozarządowe nakierowane są na wieś, ważne projekty kulturalne rozwijają się w aglomeracjach i dużych miastach. Gdzie podziały się średnie miasta? Jak w pełni ruchomić ich potencjał? Jaką rolę we wzmacnianiu tego potencjłału może mieć świadoma, aktywna, społecznie wrażliwa młodzież? Te pytania staną się punktem wyjścia naszego laboratorium.


*Magdalena Kubecka „Takie sobie miasta. Kultura średnich miast”, Respublica, 20.07.2011,dostęp 21.09.2016
http://publica.pl/teksty/takie-sobie-miasta-kultura-srednich-miast-3002.html

ORGANIZATORZY